Rekrutacja uczestników do projektu "Aktywny start w przyszłość"
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 11 Lipiec 2017 10:14

Powiat Elbląski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ogłasza  rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z:
•    Gminą Elbląg reprezentowaną przez GOPS w Elblągu,
•    Gminą Pasłęk reprezentowaną przez MGOPS w Pasłęku,
•    Gminą Tolkmicko reprezentowaną przez MGOPS w Tolkmicku,
•    Stowarzyszeniem „Daj Nadzieję” z siedzibą w Marwicy.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objecie usługami wsparcia rodziny w okresie od 01.07.2017 r. do 30.11.2018 r. zamieszkałych w powiecie elbląskim i korzystających ze wsparcia pomocy społecznej.

 

 I etap rekrutacji do projektu będzie trwał od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

UCZESTNICY PROJEKTU:
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 38) z terenu powiatu elbląskiego, w tym: rodzin zastępczych, wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15-18 lat, usamodzielnianych wychowanków w wieku 18-25 lat, rodzin wraz dziećmi.

1.    Uczestnikami/Uczestniczkami projektu preferowanymi do wsparcia są:
a)    osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
b)    osoby z rodzin korzystających z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących,
c)    osoby uzależnione od pomocy społecznej,
d)    osoby u których stwierdzono niepełnosprawność członka rodziny,
e)    osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
2.    Uczestnicy/Uczestniczki projektu zostaną podzieleni na 4 podgrupy ze względu na zdiagnozowane deficyty:
a)    rodziny wieloproblemowe z problemami opiekuńczo-wychowawczymi: 94 osoby w tym 49 dzieci,
b)    osoby z rodzin zastępczych: 46 osób w tym 26 dzieci,
c)    młodzież przebywająca w pieczy zastępczej (15-18 lat): 28 osób,
d)    usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej (18-25 lat): 12 osób.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
PCPR Elbląg – 55 233 62 82
GOPS Elbląg - 55 237 10 65
MGOPS Pasłęk - 55 649 62 55
MGOPS Tolkmicko - 55 231 63 26
Stowarzyszenie “Daj Nadzieję” - 55 248 81 30


Udział w projekcie jest bezpłatny